Παγκόσμιες, Ευρωπαϊκές και Παγκύπριες Διακρίσεις 2019-2021